Peptein เครื่องดื่มเปปทีน เปปทีน

ผลจากวิถีชีวิตการบริโภคและอาหารสมอง OF LIFESTYLE DIET AND BRAIN FOOD

โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมาก โดยเป็นองค์ประกอบหลัก
ของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย รวมถึงทำหน้าที่สำคัญหลายอย่าง อาทิเช่น

จะเห็นได้ว่าโปรตีนมีความสำคัญกับร่างกายเป็นอย่างมาก หากการรับประทานอาหารได้รับโปรตีนในปริมาณที่ไม่เพียงพอจาก Lifestyle Diet ในปัจจุบันอาจส่งผลทำให้ร่างกายเจริญเติบโตช้าลง เจ็บป่วยง่าย การทำงานต่างๆของร่างกายผิดปกติไป โดยเฉพาะระบบประสาทและสมอง ซึ่งการทำงานต้องอาศัยสารอาหารในกลุ่มโปรตีนไปสร้างสารสื่อนำประสาท (Neurotransmitters) ซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่ช่วยให้เซลล์ประสาทติดต่อกันได้ จนเกิดเป็นกระบวนการทำงานของระบบประสาทและสมองขึ้น ยิ่งในภาวะที่สมองทำงานหนักหรือเครียด ร่างกายยิ่งต้องการสารอาหารในกลุ่มโปรตีนมากยิ่งขึ้น

วิถีชีวิตการบริโภคและอาหารสมองLifestyle Diet and Brain Food

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเรา เมื่อเวลาเปลี่ยนไปก็มีการปรับเปลี่ยนจนเป็นปกตินิสัย รวมทั้งการรับประทานอาหารอันเรียกว่า Lifestyle Diet นั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนทั้งในด้านความถี่ลักษณะของอาหารที่บริโภค อันมีผลต่อคุณภาพและปริมาณของสารอาหารที่ได้รับในแต่ละวัน

ปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าคนเราได้มีการปรับเปลี่ยน Lifestyle Diet ไปอย่างชัดเจนและอาจมีผลทำให้การได้รับสัดส่วนการบริโภค
โปรตีนลดลง ในขณะที่การบริโภคอาหารในปัจจุบัน ทำให้ได้รับสารอาหารในกลุ่มแป้งและไขมันเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน daily diet
ที่คนเราบริโภคในแต่ละวันอาจทำให้ได้รับโปรตีนที่ต่ำกว่าที่ควรจะได้บริโภคต่อวัน โดยวิถีชีวิตและพฤติกรรม หรือ lifestyle
ที่ส่งผลให้เราได้รับโปรตีนในแต่ละวันต่ำลงคือ

1.1 ฟาสต์ฟู้ด การบริโภคอาหารด่วน
1.2 บะหมี่สำเร็จรูป เพื่อแทนอาหารเที่ยง หรืออาหารค่ำโดยไม่มีการ เติมอย่างอื่นที่ให้โปรตีน โดยสินค้าเหล่านี้จะใส่สารที่ให้กลิ่นเนื้อสัตว์ ต่างๆ ทำให้เมื่อบริโภคเกิดความรู้สึกว่าได้รับกลิ่นเนื้อสัตว์แล้วเหมือน ได้กินโปรตีน การบริโภคอาหารเหล่านี้ทำให้ร่างกายได้รับแป้งและไขมัน โดยขาดโปรตีนในมื้อนั้นๆ
1.3 ขนมอบต่างๆ โดยเฉพาะขนมปังอบต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้เข้ามา แทนที่ อาหารมื้อเช้า ซึ่งทำให้ในมื้อนี้เราจะได้รับแต่แป้งน้ำตาลและไขมันเป็นหลัก เช่นกัน การที่อาหารเหล่านี้เข้ามาแทนที่จนเป็น Lifestyle เนื่องจากชีวิตใน สังคมที่เร่งรีบ ทำให้อาหารเหล่านี้ตอบสนองความสะดวกที่คนเรา ต้องการ
และยากที่จะเปลี่ยนกลับไปอีก ผลลัพธ์ที่ได้จากพฤติกรรม บริโภคใหม่ ในระยะหนึ่งร่างกายจะขาดสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีน