Peptein | วิถีชีวิตการบริโภคและอาหารสมอง

ผลจากวิถีชีวิตการบริโภคและอาหารสมอง

EFFECT OF LIFESTYLE DIET AND BRAIN FOOD

โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมาก โดยเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย รวมถึงทำหน้าที่สำคัญหลายอย่าง อาทิเช่น

  1. เป็นส่วนประกอบโครงสร้างร่างกาย คือ กล้ามเนื้อ กระดูก ผิวหนัง ฯลฯ
  2. ช่วยในการเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
  3. เป็นสารประกอบที่สำคัญในร่างกาย เช่น เอนไซม์ ฮอร์โมน ฮีโมโกลบิน สารสื่อนำประสาทในสมอง ฯลฯ เพื่อควบคุมการทำงานต่างๆในร่างกายเป็นปกติ
  4. เป็นภูมิคุ้มกันร่างกาย
  5. ควบคุมสมดุลทั้งภายในและภายนอกเซลล์


จะเห็นได้ว่าโปรตีนมีความสำคัญกับร่างกายเป็นอย่างมาก หากการรับประทานอาหารได้รับโปรตีนในปริมาณที่ไม่เพียงพอจาก Lifestyle Diet ในปัจจุบันอาจส่งผลทำให้ร่างกายเจริญเติบโตช้าลง เจ็บป่วยง่าย การทำงานต่างๆของร่างกายผิดปกติไป โดยเฉพาะระบบประสาทและสมอง ซึ่งการทำงานต้องอาศัยสารอาหารในกลุ่มโปรตีนไปสร้างสารสื่อนำประสาท (Neurotransmitters) ซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่ช่วยให้เซลล์ประสาทติดต่อกันได้ จนเกิดเป็นกระบวนการทำงานของระบบประสาทและสมองขึ้น ยิ่งในภาวะที่สมองทำงานหนักหรือเครียด ร่างกายยิ่งต้องการสารอาหารในกลุ่มโปรตีนมากยิ่งขึ้น

Lifestyle Diet and Brain Food

วิถีชีวิตการบริโภคและอาหารสมอง

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเรา เมื่อเวลาเปลี่ยนไปก็มีการปรับเปลี่ยนจนเป็นปกตินิสัย รวมทั้งการรับประทานอาหารอันเรียกว่า Lifestyle Diet นั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนทั้งในด้านความถี่ลักษณะของอาหารที่บริโภค อันมีผลต่อคุณภาพและปริมาณของสารอาหารที่ได้รับในแต่ละวัน

ปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าคนเราได้มีการปรับเปลี่ยน Lifestyle Diet ไปอย่างชัดเจนและอาจมีผลทำให้การได้รับสัดส่วนการบริโภคโปรตีนลดลง ในขณะที่การบริโภคอาหารในปัจจุบัน ทำให้ได้รับสารอาหารในกลุ่มแป้งและไขมันเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน daily diet ที่คนเราบริโภคในแต่ละวันอาจทำให้ได้รับโปรตีนที่ต่ำกว่าที่ควรจะได้บริโภคต่อวัน โดยวิถีชีวิตและพฤติกรรม หรือ lifestyle ที่ส่งผลให้เราได้รับโปรตีนในแต่ละวันต่ำลงคือ

การบริโภคอาหารสำเร็จรูป
ขนมปัง ขนมอบและฟาสต์ฟู้ด
การบริโภคอาหารแบบข้ามมื้อ
การรักษารูปร่างให้สวยงาม
โดยการงดการบริโภคอาหาร
แนวโน้มการระบาดของโรคสัตว์
ที่เป็นแหล่งของโปรตีน

1.การบริโภคอาหารสำเร็จรูป
ขนมปังและขนมอบและฟาสต์ฟู้ด

1.1 ฟาสต์ฟู้ด การบริโภคอาหารด่วน

1.2 บะหมี่สำเร็จรูป เพื่อแทนอาหารเที่ยง หรืออาหารค่ำโดยไม่มีการ เติมอย่างอื่นที่ให้โปรตีน โดยสินค้าเหล่านี้จะใส่สารที่ให้กลิ่นเนื้อสัตว์ ต่างๆ ทำให้เมื่อบริโภคเกิดความรู้สึกว่าได้รับกลิ่นเนื้อสัตว์แล้วเหมือน ได้กินโปรตีน การบริโภคอาหารเหล่านี้ทำให้ร่างกายได้รับแป้งและไขมัน โดยขาดโปรตีนในมื้อนั้นๆ

1.3 ขนมอบต่างๆ โดยเฉพาะขนมปังอบต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้เข้ามา แทนที่ อาหารมื้อเช้า ซึ่งทำให้ในมื้อนี้เราจะได้รับแต่แป้งน้ำตาลและไขมันเป็นหลัก เช่นกัน

การที่อาหารเหล่านี้เข้ามาแทนที่จนเป็น Lifestyle เนื่องจากชีวิตใน สังคมที่เร่งรีบ ทำให้อาหารเหล่านี้ตอบสนองความสะดวกที่คนเรา ต้องการ และยากที่จะเปลี่ยนกลับไปอีก ผลลัพธ์ที่ได้จากพฤติกรรม บริโภคใหม่ ในระยะหนึ่งร่างกายจะขาดสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีน

2.การบริโภคอาหารแบบข้ามมื้อ

หรือที่เรียกว่า skip meal ซึ่งทำให้คนเราข้ามมื้ออาหาร ซึ่งปกติมักเป็นอาหารมื้อเช้า และบางครั้งควบไปกับอาหารมื้อเที่ยงไปด้วย กลุ่มคนเหล่านี้มักทำงานในเขตเมืองใหญ่ มีชีวิตที่เร่งรีบ มีความรับผิดชอบต่องานมากเป็นอับดับสูงกว่าสุขภาพตนเอง การบริโภคแบบ skip meal มักมีการบริโภคเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่ให้น้ำตาล ทำให้ร่างกายยังทำงานได้โดยไม่ อ่อนเพลีย แต่สมองไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3.การรักษารูปร่างให้สวยงาม
โดยการงดการบริโภคอาหาร

กลุ่มคนกลุ่มนี้นอกจากจะไม่บริโภคอาหารบางมื้อ ยังมีการบริโภค อาหารแต่ละมื้อในปริมาณต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ขาดสารอาหาร โดยเฉพาะโปรตีน

4.แนวโน้มการระบาดของโรคสัตว์
ที่เป็นแหล่งของโปรตีน

พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ต่างๆ ลดลงเนื่องจากโรคระบาดในสัตว์ และปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น โรคหวัดนกที่กระทบกับเนื้อไก่ เนื้อเป็ด โรคติดเชื้อที่พบในหมู โรคติดเชื้อวัวบ้า

นอกจากนั้นปลาทะเลที่อยู่น้ำลึกยังได้รับผลกระทบจากกัมมันตรังสี และโลหะหนักที่มีการนำขยะเหล่านี้ไปทิ้งถ่วงลงทะเล ข่าวสารต่างๆ เหล่านี้มีผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมของผุ้บริโภค ทำให้การบริโภคโปรตีนในแต่ละวันลดลง